Thursday, May 19, 2011

मालवणी माणसा प्रेमाची भूकेली

मालवणी माणसा प्रेमाची भूकेली,
शाबासकीचो दोर घेवन माडार चढतली,
चढता चढता मधेच खाली पडतली,
तोंडार आपाटली तरी ही ही करतली,

स्वतः भुकी रवतली,पावन्याक जेवक घालतली,
कोकम मिश्यांका लावतली,तूप खालय म्हनांन सांगतली,
हजार रुपयाची वस्तू धा रुपयाक मागतली,
मिळाली नाय ती खराब म्हणान सांगतली,

गणपतीत जोरात आरती-भजना गातली,
शिगम्याक जोशात सोंगा नाचवतली,
दशावतारी नाटक बघीत थयच पसारतली,
जात्रेचा खाजा चार दीस खातली,

मालवणी माणसा ही अशीच रवतली,
फसली गेली तरी नाय म्हनतली,
हसणार्‍याक रडयतली,रडणार्‍याक हसवतली,
गुणगान करता करता मधीच गाळीय घालतली.

(Copy - paste from Internet)
Original Post from this Source

No comments:

Post a Comment

We are registered with

Blog Directory
Related Posts with Thumbnails